Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri Lanka

Home Administrative Structure Samurdhi Divisions

Samurdhi Divisions

 

2012-04-07

Details of Samurdi officers- Korasa Zone

No. Name Division Contact                                  No.
1 Mrs.P.C.N. Gunawardhane Manager,Samurdi Bank Korasa 0333337877/0755826675
2 Mrs.O.N. Thusara Samurdi Bank Korasa 0773482089/0333334515
3 Ms. T D  Dissanayake 0333439402
5 Mrs.Swarnaseeli Katugampala 0779911255
6 Mrs.A.Nadee Ramanayaka Samurdi Bank Korasa 0770506198
7 Mrs.B.L.Y.Kumari Balasooriya Samurdi Bank Korasa 0335712442
8 H H Raveendra Amarasinghe 129 - Marapola 0776754136
9 A Ashoka Thilakarathne 128 - Vigoda 0773405595
10 Sykani Priyadarshika 133 -  Wathumulla 0774366487
11 P Ranjanee Mallika 111/1  Korase Meda 0770253093
12 P L Senewirathne 111 - Korase 0725912274
13 D D Surandoma 110 Doranagoda North 0776296206
14 N L Jayarathne 134/2, Asgiriya South 0713585533
15 J T Samantha Jayawardhane 133/1 Pedipola 0716729578
16 R.Chandani Rathnayaka 111/2, Korase East 0333836853
17 Chandanie Jayamini 110/3, Doranagoda North 0718468847
18 K Prithi Perera 134/1 Asgiriya North 0776507184
19 N L A Pushpa kumara 110/1 , Doranagoda East 0775441021
20 H A L Champika Jayawardhane 110/2, Doranagoda West 0773233283
21 K A N Nuwan Kumara Field Assistant 0776144005

Details of Samurdi officers- Devalapola Zone

No. Name Division Contact                                  No.
1 Mrs. W.M.S. Wijekoon Manager,Samurdi Bank - Devalapola 0771691126
2 Mrs.M Dewika Kumari Samurdi Bank - Devalapola 0777195956
3 Mrs.B.C. Balasooriya Samurdi Bank - Devalapola 0718860752
4 Mrs.J.A.I. Malkanthi Samurdi Bank - Devalapola 0710735396
6 Mrs.H.A. Hasintha Kamani Samurdi Bank - Devalapola 0713537174
7 Mr.W.C. Chithra Kumara Samurdi Bank - Devalapola 0776972257
8 Mrs. Kumuduni Shanthilatha Samurdi Bank - Devalapola 0779728343
9 Mrs.B.Chandrani Balasooriya 100 Walpitamulla 0721892869
10 Mrs.A.P.Aruni Abeysingha

101, Wadumulla

102/1, Metikotumulla

0776615470
11 Mr.Rohitha Dharmapriya 102 , Essalla 0714110773
12 Mr.Erik Peiris

103/2,Wankepumulla

103/3, Kamaragoda

0778406815
13 Mrs. Sujeewa Nishanthi

105, Horampella South

105/2, Mahagama

14 Mr.G Prabhath Kelum Silwa 105/6 Kudagoda 0776563003
15 Mrs. Kusumlatha Wijethunga 106, Dewalapola 0723671225
16 Mr. Mahinda Balasooriya 07 Ganihimulla 0716529002
17 Mrs.Chamali Priyanka 107/1, Peralanda 0773830647
18 Mr. Sarath Balasooriya 114 Kalawana 0776970179
19 Mrs.A K A Mangalika 115 Helakandana 0776970179

Details of Samurdi officers- Yagodamulla Zone

No. Name Division Contact                                  No.
1 F.R.Fernandopulle Samurdi Bank - Yagodamulla

0717581831

2 Mr.A.P. R. C Arangalla Kotugoda/Yagodamulla 0714417028
3 Ms. Deepika Jayakodi Opatha / Kotugoda 0112298245
4 Mr. W.P.Wikum Lankadewa Yagodamulla/ Samurdhigama

0777626469

5 Ms. Thanuja Dilhani Yagodamulla / Kalahugoda 0776063318
6 Mrs.K.A. Himali Samurdi Bank - Yagodamulla 0772850994/0113105923
7 Mrs.G.C. Deepani Fernando 119/ Kotugoda /1 0718669461
8 Mrs.G.C. Deepani Fernando(Acting) 119/1 Kotugoda /2 -
9 Mr.W. Vikun Lankadeva 119/2 Yagodamulla 0777626469
10 Mr.M. Thanuja Dilhani 119/3 Yagodamulla/North 0776063318
11 Mr.A.G. Kumarawansa 119/4 Yagodamulla/South 0776798155
12 Mrs.J.A.D. Jayakody 119/5 OPatha 0112298245
13 Mrs.J.A.D. Jayakody (Acting) 119/6 Samurdigama 0112298245
14 Mrs.I. Kanthilatha 120/ Polwaththa/East 0112295029
15 Mrs.I. Kanthilatha

120/1 Polwaththa/West

0112295029
16 Mrs.W.A. Sandaya 121/ Galloluwa/East 0711761234
17 Mrs.W.A. Sandya 121/1 Galloluwa/East 0711761234
18 Mrs.M. Thanuja Dilhani 122/1 Kalahugoda -
19 Mrs.A.P. Arangalla 139/3 Arachchiwaththa 0772453864
20 Mrs.K.L.Priyanthi Malkanthi Field Officer 0779614317

Details of Samurdi officers- Udugampola Zone

No. Name Division Contact                                  No.
1 Mrs.H.P. Ramyalatha Manager,Samurdi Bank - Yagodamulla

0333333520/0353956906

2 Mr.W. Gamini Perera Samurdi Bank - Udugampola
3 Mr.J.M.D. Saman Priyantha Samurdi Bank - Udugampola
4 Mrs.G.Sriyani Kusumalatha Samurdi Bank - Udugampola


5 Mrs.U.Thilaka Pathirana Samurdi Bank - Udugampola
6 Mrs.B.A. Thushari Samathika Samurdi Bank - Udugampola
7 Mr.N.H. Upul Chandana 108 / Pethiyagoda/North
8 Mr.D.R. Rohanapura
9 Mrs.Hemalatha Jayasingha 109 / Gallegedara
10 Mr.R.K.C.D. Sanjeewa 127 / Balabowa
11 Mrs.J.L.M. Sumithra 127/1 / Balabowa/West
12 Mr.J.B. Pradeep Kumara 131/ Pahala Udugampola/North
13 Mrs.A.D. Nandika 131/1 Pahala Udugampola/East
14 Mrs.S.G.W.R.N. Gunasekara 131/2 Pahala Udugampola/South
15 Mrs.R.H.R. Shamali

131/3 Pahala Udugampola/West

16 Mrs.R.M. Wimala Rathnayaka 131/4 Ihala Udugampola
17 Mrs.R.M.H.Wimala Rathnayaka 131/5 Goigama
18 Mrs.H.P.M. Chamin Indika 132/ Dombawala
19 Mrs.K.L. Nishanthi Perera 135/ Asgiriwalpola/North
20 Mr.B.L. Sujith Nishantha Field Officer

Details of Samurdi officers- Minuwangoda Zone

No. Name Division Contact                                  No.
1 Mr. C.S. Liyanage Manager,Samurdi Bank - Minuwangoda

0112298838

2 Mr. M.P.P. Chandrasiri Samurdi Bank - Minuwangoda 0722449827/0113105912
3 Mrs. A. Priyanka Jayarathna Samurdi Bank - Minuwangoda 0113095302
4

Mr. A.K. Senanayake

Samurdi Bank - Minuwangoda

0777964831

5 Mr. H.P. Rohana Samurdi Bank - Minuwangoda 0718405230
6 Mrs. M.A.L. Chandima Samurdi Bank - Minuwangoda 0333965666
7 Mrs. W.Lalindra Sanjala 113/1, Wegowwa East 0112280370
8 Mr. B.A.P. Mahesh Indrajith 116/ Mathammana 0112295062/0718052625
9 Mrs. A.S. Samantha Gunaratne 122/ Unnaruwa 0113125948/0714101720
10 Mr.P.A. Sisira Kumara Nawaratna 123/ Yatiyana 0112280370/0714497609
11 Mr.J.M.S. Jayasekara 123/3 Yatiyana/East 0112295417/0726665200
12 Mrs.B.M. Yamuna Ruwanthi 123/4 Yatiyana/Central 0113127941/0718089200
13 Mrs.P.K. Nayana kumari 124/Boraodawatta/North 0716998925
14 Mrs.H.T.P. Chandanei 124/1Boragodawatta/South 0776161506/0112294385
15 Mr.H.K.N. Neil Jayasekara

125/Minuwangoda/Central

0718138454
16 Mrs.K.A. Prema Chandanei 125/1Minuwangoda/West 0779669263
17 Mr.S.K. Samanjith 126/Wattegedara 0716866220
18 Mrs. G.M.C. Sripali Perera 126/1 Pansilgoda 0771609805
19 Mr.B.A.P. Mahesh Indrajith 126/2 Burullapitiya
20 Mr.J.A. Manoj Udayanga 126/3 Ambagahawatta 0714400870/0112297713
21 Mrs.A.D. Ranjanei Senadeera Field Officer 0770798066

 

Details of Samurdi officers- Horampella Zone

No. Name Division Contact                                  No.
1 Mrs. S.A.D. Kumari Manager, Samurdi Bank - Horampella

0333332849/0112299815

2 Mr. K.A.A. Kumara Sarathchandra Samurdi Bank - Horampella 0332292975
3 Mrs. D.M.P. Silva Samurdi Bank - Horampella 0716226685
4 Mr. R.L.K.N. Karunarathna Samurdi Bank - Horampella


5 Mr. N.A.J. Neththasingha Samurdi Bank - Horampella 0777610342/0115623135
6 Mrs. B.M. Manjula Thushari Samurdi Bank - Horampella
7 Mr. V.A. Malinda Samurdi Bank - Horampella
8 Mr. K.D.R.K.J. Fernandu 105/1 Horampella/North
9 Mr. L.P.V.N. Abeywickrama 105/3 Arangawa
10 Mrs. M.P.S.R. Gunasekara 105/4  Galkanda
11 Mr. H.D. Darmarathna Handuwala 105/5 Bodipihituwala
12 Mr. A.D.G. Sirisoma 112 Medamulla
13 Mrs. U.L.R. Nimanthi 112/1 Nilapanagoda
14 Mrs. W.P.K. Vithanage 112/2 Nilpanagoda/North
15 Mr. A.D.G. Sirisoma

112/3 Medamulla/South

16 Mrs. S.P.P.N. Ghanathilaka 112/4 Nilpanagoda/West
17 Mr. R.K.G. Ranathunga 113 Wegowwa
18 Mr. M.P. Narada Marasingha 123/1 Peellawatta
19 Mrs. M.P.S.R. Gunasekara 123/2 Kopiwatta
20 Mr. R.K.G. Ranathunga 125/2 Minuwangoda/North
21 Mr. P.R. Kithsiri Fernandu 125/3 Minuwangoda/East

Details of Samurdi officers- Uggalboda Zone

No. Name Division Contact                                  No.
1 Mr. G.G. Anura Manager, Samurdi Bank - Uggalboda 0718029678
2 Mr. K.C. Kulathhilaka Samurdi Bank - Uggalboda 0777626469/0113105845
3 Mrs. I.K.S. Balasooriya Samurdi Bank - Uggalboda 0115723475
4 Mrs. G.D.G.D. Premadasa Samurdi Bank - Uggalboda

0775541861/0113105270

5 Mr. K. Sarath Kumara Samurdi Bank - Uggalboda 0776083861/0112295247
6 Mrs. K. Indira Shamali Samurdi Bank - Uggalboda 0334924230
7 Mr. G.G. Gamini Sarath 117/ Welhena 0724723166
8 Mr. A.D.W. Sampath Jinadasa 117/1 Weliya 0728031258
9 Mr. B.P. Dharshana 117/2 Ellangala 0773737450
10 Mr. J.A.S.S.K. Jayasooriya 118/ Paththanduwana 0776113856/0313712978
11 Mr. P. Malinda Kannangara 118/1 Pathanduwana 0777291033
12 Mr. L.N.S.L. Narangoda 118/2 Paththanduwana 0772009895/0112280126
13 Mr. L.K. Indika Nilani 130/ Weediyawatta 0775186058/0113129417
14 Mr. L.K. Indika Nilani 130/1 Weediyawatta
15 Mrs. Thanuja Priyanjali

138/ Siyambalapitiya

0778213364
16 Mr. S.A. Parakrama 138/1 Maduruwita 0774287125
17 Mr. J.A.H. Wasantha Kumara 140/2 Uggalboda 0716438931/072973586
18 Mr. N.I. Sumathirathna 140/3 Uggalboda/west 0729885945/0722864378
19 Mr. J.A.M. Prasad Jayasooriya 141/ Hendimahara
20 Mr. R.D.S. Aruna Kumara Field Assistant

Details of Samurdi officers- Nedagamuwa Zone

No. Name Division Contact                                  No.
1 Mrs. T.G.S. Pushpa Kanthi Manager, Samurdi Bank - Nedagamuwa

0333334166/0728985771 0332220099

2 Mr. R.K.S.D. Ramanayake Samurdi Bank - Nedagamuwa 0722948275
3 Mr. S.I.M.H.N. Ilangasingha Samurdi Bank - Nedagamuwa 0716117052/0333436624
4 Mrs. R.D. Deepani Surandima Samurdi Bank - Nedagamuwa

0776296206

5 Mrs. P.Purnika Perera Samurdi Bank - Nedagamuwa 0726241641
6 Mr. W.D.S. Gunathilaka Samurdi Bank - Nedagamuwa 0114592874
7 Mr. A.G.P. Rasika Chaminda Samurdi Bank - Nedagamuwa
8 Mrs. A.A.P. Shalika Adikari 134/ Asgiriya 0718044214
9 Mr. G.D. Dicksan Weerasingha 134/3 Asgiriya/West 0775258605/0114857912
10 Mr. A.A.N. Isurujith Kumara 135/1 Asgiriwalpola/South 0714402417
11 Mr. A.A.N. Isurujith Kumara 135/2 Asgiriwalpola/West
12 Mr. I.G. Koralage 136/Thammita 0714406359
13 Mr. G.D. Dicksan Weerasingha 136/1 Thammita/West
14 Mrs. H.P.Sagarika Siriwardana 137/ Madelgamuwa/East 0718226305
15 Mrs. H.P. Sagarika Siriwardana

137/1 Madelgamuwa/West

16 Mrs. J.A. Chandrika Jayakodi 137/2 Batapoyha 0332220524
17

Mrs. B.L.D.S. Balasooriya

139/ Nedagamuwa/South 0779826379/0711458010
18 Mrs. A.A.P. Shalika Adikari 139/1 Nadagamuwa/North
19 Mr. I.G. Koralage 139/2 Nedagamuwa/West
20

Mrs. B.L.D.S. Balasooriya

140/ Kehelbaddara/East
21 Mr. A.A. Kaluarachchi 140/1 Kehelbaddara/West 0714402416
22 Mr. A.A.W. PushpaKumara Perera Field Assistant 0714402415/0332220806

 

Details of Samurdi officers- Naiwala Zone

No. Name Division Contact                                  No.
1 Mr. W.M.S. Wijekoon Manager, Samurdi Bank - Naiwala

0777420202/0333333110

2 Mr. D.A.R. Disanayaka Samurdi Bank - Naiwala 0716287272
3 Mr. A.G. Neranjala Kumari Samurdi Bank - Naiwala
4 Mrs.Perly Sriyani Pathiraja Samurdi Bank - Naiwala

033490377

5 Mr. cherchil Sisira Kumara Samurdi Bank - Naiwala 0778406072/0333333228
6 Mrs. S.chandima Shamali Samurdi Bank - Naiwala 0333333226
7 Mr. M.W. Lokugamage 98/ Mabodala / East
8 Mr. B.M. Damith Jayawardana 98/1 Mabodala / North
9 Mr. S.P. Lakmal Aruna Kumara 98/2 Mabodala / South
10 Mrs. T. Ramya Chandanei Silwa 98/3 Mabodala / West
11 Mr. M.A.L. Chandana Athukorala 98/4 Withanamulla /Ihala
12 Mrs. N.H. Niranjala Fonseka 98/5 withanamulla / Pahala
13 Mrs. K.A.D. Ramani Thilakarathna 99/ Naiwala / North
14 Mr. N.R.C. Pushpa Kumara 99/1 Naiwala / West
15 Mr. N.R.C. Pushpa Kumara

99/2 Naiwala / West

16 Mrs. A.A. Kanthi Kamal Kumari 99/3 Nalapaha
17

Mr. C.N. Dharmawardana

99/4 Yatagama
18 Mr. B.M. Damith Jayawardana 103 Watinapaha / North
19 Mrs. D.M. Geetha Shamali 103/1 Watinapaha / South